Rejestry i ewidencje


  Rejestry i ewidencje prowadzone
  w
  Głównym Inspektoracie Weterynarii

   
  Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt
  Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną
   1.1 Sektor akwakultury
  1.1.1 Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną
  1.1.2 Wykaz enklaw i stref uznanych za wolne od (VHS), (IHN) i (KHV)
  2 Wykazy przewoźników transportujących zwierzęta:
  2.1 Wykaz przewoźników transportujących zwierzęta powyżej 8 godzin oraz środków transportu drogowego zatwierdzonych do przewozu zwierząt powyżej 8 godzin
  2.2 Wykaz przewoźników transportujących zwierzęta do 8 godzin
  3 Wykaz zatwierdz. punktów kontroli zgodnie z Rozp. Rady (WE) nr 1255/97 z dn. 25.06.97r. dot. kryteriów wspólnotowych dla punktów kontroli oraz zmieniającym plan trasy określony w Zał. do Dyr. 91/628/EWG
  4 Listy zatwierdzonych zakładów prowadzone zgodnie z dyrektywą 2008/73/WE:
  4.1 Wykaz miejsc gromadzenia zwierząt zatwierdzonych dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu bydłem i świniami (dyrektywa 64/432/EGE), koniowatymi (dyrektywa 90/426/EWG), owcami i kozami (dyrektywa 91/68/EWG)
  4.2 Wykaz zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych pomieszczeń wykorzystywanych przez pośredników w ich działalności (dyrektywy 64/432/EWG i 91/68/EWG)
  4.3  Wykazy centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia
  4.3.1 wykaz centrów pozyskiwania nasienia bydła 
  4.3.2 wykaz centrów przechowywania nasienia bydła 
  4.3.3 wykaz centrów pozyskiwania nasienia świń 
  4.3.4 wykaz centrów pozyskiwania nasienia owiec i kóz
  4.3.5 wykaz centrów przechowywania nasienia owiec i kóz
  4.3.6 wykaz centrów pozyskiwania nasienia koni
  4.3.7 wykaz centrów przechowywania nasienia koni
  4.4 Wykazy zespołów pozyskiwania i wytwarzania zarodków 
  4.4.1 wykaz zespołów pozyskiwania i wytwarzania zarodków bydła
  4.4.2 wykaz zespołów pozyskiwania i wytwarzania zarodków koniowatych
  4.4.3 wykaz zespołów pozyskiwania i wytwarzania zarodków owiec i kóz
  4.4.4 wykaz zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków świń
  4.5 Wykaz zatwierdzonych miejsc lub stacji kwarantanny do przywozu ptaków innych niż drób  (dyrektywy 92/65/EWG i 91/496/EWG) 
  4.6 Wykaz zakładów produkcji drobiu
  4.7 Wykaz jednostek, instytutów i ośrodków zatwierdzonych dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu zwierzętami określonymi w art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy 92/65/EWG
  5 Lista lekarzy urzędowych upoważnionych do wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt i niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego
   
  Biuro Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
  1 Wykaz podmiotów zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004
  1.1 Wykaz ferm jaj konsumpcyjnych zarejestrowanych zgodnie z dyrektywą 2002/4/WE
  1.2 Wykaz ferm jaj konsumpcyjnych nieobjętych dyrektywą 2002/4/WE
  2 Wykaz zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 ze wskazaniem zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 13 ust. 3 rozp. 852/2004 oraz art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 853/2004
  2.1 Wykaz zakładów zatwierdzonych do handlu na terenie UE
  3 Wykaz podmiotów prowadzących działalność rejestrowaną
  4 Wykaz gospodarstw na terenie których dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw, w celu pozyskania mięsa na własny użytek
  5 Wykaz zakładów uprawnionych do produkcji na rynek państwa trzeciego, które uzależnia wysyłkę w/w produktów od uzyskania uprawnienia
  5.1 Ogólne listy zakładów i podmiotów uprawnionych do eksportu na rynki państw trzecich
  5.2 Lista podmiotów uprawnionych do eksportu z Polski do Republiki Białoruś
  5.3 Listy podmiotów uprawnionych do eksportu do Federacji Rosyjskiej
  6 Lista zakładów umożliwiających odbywanie stażu absolwenckiego oraz szkolenia lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego
   
  Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji
  1 Wykaz zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz
  2 Ewidencja zakładów państw trzecich posiadających przedstawicielstwo na terytorium RP, z których mogą być przywożone pasze zgodnie z art. 36 ustawy o paszach (Dz.U. Nr 144, poz. 1045, ze zm.)
  3 Lista zakładów posiadających zatwierdzenie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 999/2001 do produkcji pasz z udziałem białek pochodzenia zwierzęcego
  4 Wykaz wytwórni pasz leczniczych
  5 Rejestr dystrybutorów pasz leczniczych
  6 Rejestr hurtowni farmaceutycznych  produktów leczniczych weterynaryjnych
  7 Wykaz wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej
  8

  Lista zakładów sektora utylizacyjnego zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem 1069/2009

  9

  Rejestr podmiotów sektora spożywczego, zgodny z Zał. IV Rozdział V Sekcja A pkt 1 lit. a) i c) R. 999/2001

  10 Lista lekarzy urzędowych upoważnionych do wystawiania świadectw zdrowia dla pasz i ubocznych produktów zwierzęcych
  11 Cmentarze dla zwierząt towarzyszących znajdujące się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
   
  Samodzielne Stanowisko ds. Laboratoriów
  1 Wykaz laboratoriów zatwierdzonych dla celów wykonywania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie 
  2 Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt określonych w dyrektywach 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 2000/75/EWG, 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE
  3 Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii na podstawie art.25 a Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
  4 Rejestr  laboratoriów mleka surowego prowadzony przez Głównego lekarza Weterynarii zgodnie z art. 25e ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej 
    
  Biuro Prawne
  1 Rejestr skarg i wniosków
   
  Biuro Organizacyjne
  1 Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych
  2 Rejestr upoważnień i pełnomocnictw GLW i DG
     
   
  Biuro Budżetowo-Finansowe
  1 Ewidencja finansowa składników majątkowych urzędu
   
  Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
  1 Ewidencja oświadczeń majątkowych
  2 Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
   
  Stanowisko do Spraw BHP i Ochrony Przeciwpożarowej
  1 Rejestr wypadków przy pracy
  2 Rejestr wypadków w drodze do i z pracy
  3 Rejestr chorób zawodowych
  4

  Rejestr badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy


  ilość wyświetleń: 290846
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2015-05-06 11:13:53 Józef Brudnowski
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-05-06 11:13:53 przez Józef Brudnowski
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra