Petycje

  Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

  Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

  Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

  Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. platformy ePUAP) może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

  Petycja musi zawierać:

  1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

  2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

  3) oznaczenie adresata petycji;

  4) wskazanie przedmiotu petycji.

  Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu oraz jego zgodę.

  Petycja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

  Zachęcamy do składania petycji przez specjalny formularz dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

  Aby przejść do interaktywnego formularza kliknij przycisk:

  W celu dodania podpisu kwalifikowanego niezbędne jest skompresowanie dokumentu wraz z podpisem do jednego pliku w postaci archiwum zip

   

  Główny Inspektorat Weterynarii
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa
  tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
  email: wet@wetgiw.gov.pl

  godziny pracy urzędu: 8:15 – 16:15

  Biuro podawcze mieści się na parterze budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy wejściu od ulicy Wspólnej.

   

  Złożone petycje

  Zbiorcza informacja o petycjach


  ilość wyświetleń: 16652
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2017-09-09 10:58:22 Lidia Banaś
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-09-09 10:58:22 przez Józef Brudnowski
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra