do góry ^

Majątek i finansowanie


Zgodnie z art. 12 ust. 1-3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, koszty działalności Inspekcji i wykonywania jej zadań pokrywane są z budżetu państwa. Dysponentami środków budżetowych są:

 • minister właściwy ds. rolnictwa, jako dysponent I stopnia - główny w stosunku do Głównego Inspektoratu Weterynarii.
 • Główny Lekarz Weterynarii:
  • jako dysponent II stopnia w stosunku do granicznych lekarzy weterynarii,
  • jako dysponent III stopnia w stosunku do środków finansowych, jakie otrzymuje na realizację zadań oraz funkcjonowanie Głównego Inspektoratu Weterynarii;
 • Graniczni lekarze weterynarii jako dysponenci III stopnia w stosunku do środków finansowych jakie otrzymują na realizację zadań oraz funkcjonowanie granicznych inspektoratów weterynarii.
 • Wojewodowie, jako dysponenci I stopnia - główni w stosunku do wojewódzkich lekarzy weterynarii;
 • wojewódzcy lekarze weterynarii:
  • jako dysponenci II stopnia w stosunku do powiatowych lekarzy weterynarii,
  • jako dysponenci III stopnia w stosunku do środków finansowych jakie otrzymują na realizację zadań oraz funkcjonowanie wojewódzkich inspektoratów weterynarii;
 • powiatowi lekarze weterynarii jako dysponenci III stopnia w stosunku do środków finansowych jakie otrzymują na realizację zadań oraz funkcjonowanie powiatowych inspektoratów weterynarii.

Wszystkie inspektoraty weterynarii, a więc Główny Inspektorat Weterynarii, graniczne, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii, są państwowymi jednostkami budżetowymi i posiadają samodzielność finansową – otrzymują środki budżetowe od dysponentów wyższego stopnia i samodzielnie je wydatkują.

Klasyfikacja budżetowa źródeł finansowania zadań i funkcjonowania jednostek organizacyjnych IW:

część 32 – Rolnictwo, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

rozdział 01021 – Główny Inspektorat Weterynarii,

rozdział 01035 – graniczne inspektoraty weterynarii,

część 85 – Budżety wojewodów, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

rozdział 01033 – wojewódzkie inspektoraty weterynarii,

rozdział 01034 – powiatowe inspektoraty weterynarii,

rozdział 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego,

część 83 – rezerwy celowe, dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe:

rezerwa celowa na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej

 

 

Informacje dotyczące majątku trwałego o wartości brutto wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
1. Sprzęt komputerowy 923 570,10 PLN
2. Urządzenia techniczne 508 607,96 PLN
3. Środki transportu 427 913,88 PLN
4. Pozostałe środki trwałe 1 323 133,78 PLN
5. Wartości niematerialne i prawne 1 588 427,32 PLN
Informacje dotyczące majątku trwałego o wartości brutto wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
1. Sprzęt komputerowy 1 023 067,52 PLN
2. Urządzenia techniczne 518 931,74 PLN
3. Środki transportu 447 872,49 PLN
4. Pozostałe środki trwałe 1 281 897,46 PLN
5. Wartości niematerialne i prawne 1 439 314,36 PLN
Informacje dotyczące majątku trwałego o wartości brutto wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
1. Sprzęt komputerowy 724 490,06 PLN
2. Urządzenia techniczne 497 899,97 PLN
3. Środki transportu 361 722,49 PLN
4. Pozostałe środki trwałe 1 138 437,03 PLN
5. Wartości niematerialne i prawne 1 401 555,39 PLN
Informacje dotyczące majątku trwałego o wartości brutto wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
1. Sprzęt komputerowy 833 347,46 PLN
2. Urządzenia techniczne 545 425,59 PLN
3. Środki transportu 361 722,49 PLN
4. Pozostałe środki trwałe 1 138 437,03 PLN
5. Wartości niematerialne i prawne 1 325 925,73 PLN

 

 

 

 

 

 osoba odpowiedzialna
wytworzenie 2011-03-31 Arkadiusz Pona
wprowadzenie 2015-05-06 10:20:14 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2015-05-06 10:20:14 przez Piotr Maciejczyk

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej