do góry ^

Majątek i finansowanie


Zgodnie z art. 12 ust. 1-3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, koszty działalności Inspekcji i wykonywania jej zadań pokrywane są z budżetu państwa. Dysponentami środków budżetowych są:

 • minister właściwy ds. rolnictwa, jako dysponent I stopnia - główny w stosunku do Głównego Inspektoratu Weterynarii.
 • Główny Lekarz Weterynarii:
  • jako dysponent II stopnia w stosunku do granicznych lekarzy weterynarii,
  • jako dysponent III stopnia w stosunku do środków finansowych, jakie otrzymuje na realizację zadań oraz funkcjonowanie Głównego Inspektoratu Weterynarii;
 • Graniczni lekarze weterynarii jako dysponenci III stopnia w stosunku do środków finansowych jakie otrzymują na realizację zadań oraz funkcjonowanie granicznych inspektoratów weterynarii.
 • Wojewodowie, jako dysponenci I stopnia - główni w stosunku do wojewódzkich lekarzy weterynarii;
 • wojewódzcy lekarze weterynarii:
  • jako dysponenci II stopnia w stosunku do powiatowych lekarzy weterynarii,
  • jako dysponenci III stopnia w stosunku do środków finansowych jakie otrzymują na realizację zadań oraz funkcjonowanie wojewódzkich inspektoratów weterynarii;
 • powiatowi lekarze weterynarii jako dysponenci III stopnia w stosunku do środków finansowych jakie otrzymują na realizację zadań oraz funkcjonowanie powiatowych inspektoratów weterynarii.

Wszystkie inspektoraty weterynarii, a więc Główny Inspektorat Weterynarii, graniczne, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii, są państwowymi jednostkami budżetowymi i posiadają samodzielność finansową – otrzymują środki budżetowe od dysponentów wyższego stopnia i samodzielnie je wydatkują.

Klasyfikacja budżetowa źródeł finansowania zadań i funkcjonowania jednostek organizacyjnych IW:

część 32 – Rolnictwo, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

rozdział 01021 – Główny Inspektorat Weterynarii,

rozdział 01035 – graniczne inspektoraty weterynarii,

część 85 – Budżety wojewodów, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

rozdział 01033 – wojewódzkie inspektoraty weterynarii,

rozdział 01034 – powiatowe inspektoraty weterynarii,

rozdział 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego,

część 83 – rezerwy celowe, dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe:

rezerwa celowa poz. 12 - na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy, wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.), Główny Inspektorat Weterynarii ma obowiązek publikacji w BIP sprawozdania finansowego jednostkowego i łącznego za 2018r.

Na sprawozdania finansowe składają się: 
- Bilans

- Rachunek zysków i strat

- Zestawienie zmian w funduszu

- Informacja dodatkowa

 

Informacje dotyczące majątku trwałego o wartości brutto wg stanu na dzień 31.12.2017 r. 
1.  Sprzęt komputerowy 901 780,90 PLN
2.  Urządzenia techniczne 690 000,09 PLN
3.  Środki transportu 564 069,48 PLN
4.  Pozostałe środki trwałe 1 626 927,56 PLN
5.  Wartości niematerialne i prawne 1 648 811,71 PLN
Informacje dotyczące majątku trwałego o wartości brutto wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 
1. Sprzęt komputerowy 923 570,10 PLN
2. Urządzenia techniczne 508 607,96 PLN
3. Środki transportu 427 913,88 PLN
4. Pozostałe środki trwałe 1 323 133,78 PLN
5. Wartości niematerialne i prawne 1 588 427,32 PLN
Informacje dotyczące majątku trwałego o wartości brutto wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
1. Sprzęt komputerowy 1 023 067,52 PLN
2. Urządzenia techniczne 518 931,74 PLN
3. Środki transportu 447 872,49 PLN
4. Pozostałe środki trwałe 1 281 897,46 PLN
5. Wartości niematerialne i prawne 1 439 314,36 PLN
Informacje dotyczące majątku trwałego o wartości brutto wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
1. Sprzęt komputerowy 724 490,06 PLN
2. Urządzenia techniczne 497 899,97 PLN
3. Środki transportu 361 722,49 PLN
4. Pozostałe środki trwałe 1 138 437,03 PLN
5. Wartości niematerialne i prawne 1 401 555,39 PLN
Informacje dotyczące majątku trwałego o wartości brutto wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
1. Sprzęt komputerowy 833 347,46 PLN
2. Urządzenia techniczne 545 425,59 PLN
3. Środki transportu 361 722,49 PLN
4. Pozostałe środki trwałe 1 138 437,03 PLN
5. Wartości niematerialne i prawne 1 325 925,73 PLN

 

 

 

 

 

 osoba odpowiedzialna
wytworzenie 2011-03-31 Arkadiusz Pona
wprowadzenie 2015-05-06 10:20:14 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2015-05-06 10:20:14 przez Piotr Maciejczyk

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej