Deklaracja dostępności


  Deklaracja dostępności

  Wstęp Deklaracji

  Główny Inspektorat Weterynarii zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Weterynarii

  Serwis dostępny jest pod adresem: https://bip.wetgiw.gov.pl/

  Daty publikacji i aktualizacji

  Data publikacji strony internetowej: 2015-05-07

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-08

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. W zgodzie z wymogami ustawy o dostępności i standardu WCAG 2.1 (poziom AA), poprawy wymaga obsługa elementów strony, prezentacja materiałów cyfrowych oraz wsparcie czytników ekranu.

  Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-04

  Deklaracja zostało ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-08.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktowa:

  Krzysztof Śliwiński

  Mail: dostepnosc@wetgiw.gov.pl

  Telefon: 22 623 19 31

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Procedura wnioskowo - skargowa

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

  Główny Inspektorat Weterynarii mieści się w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Główne wejście do siedziby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi usytuowane jest od strony ul. Wspólnej 30. Do budynku prowadzi również wejście od strony ul. Żurawiej, przeznaczone dla pracowników. Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim możliwy jest z obydwu ulic tj. ul. Wspólnej i Żurawiej. W budynku od ul. Wspólnej zorganizowany jest punkt obsługi interesantów-biuro podawcze, którego zadaniem jest pomoc wszystkim osobom z zewnątrz, w sprawnym załatwieniu zgłaszanych spraw. Wejścia od strony ul. Wspólnej i Żurawiej są dozorowane przez służby ochrony oraz objęte systemem kontroli dostępu (bramki wejściowe), monitoringiem wizyjnym.

  Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

  Wewnętrzne klatki schodowe oraz windy zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. W budynku znajdują się dwie windy dostępne dla osób niepełnosprawnych, panel sterowania windy opisany jest w alfabecie Braill’a. Windy wyposażone są w urządzenia informujące o otwieraniu/zamykaniu drzwi, pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Przyciski umieszczone są na wysokości umożliwiającej dostęp do nich osobie na wózku. W budynku oznakowano kondygnacje. Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku, z wyłączeniem stref objętych kontrolą dostępu. Podłogi wyłożono wykładziną antypoślizgową z zastosowaniem pasa kontrastowego i kolorystyki wyróżniającej tor ruchu pieszego, na stopniach schodowych zamontowano taśmy antypoślizgowe, wyróżniające koniec i początek ich biegu. W obiekcie nie występują progi podłogowe.

  Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

  Od ul. Żurawiej przy schodach do wejścia zamontowana jest platforma przy schodowa, zaś na schodach od. ul. Wspólnej wykonano pochylnię. Wewnątrz budynku na parterze trzystopniowe schody wyposażono w platformy przy schodowe, które umożliwiają osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim samodzielne przemieszczanie się na wyższe kondygnacje.

  Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  Przed budynkiem od strony ul. Żurawiej znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, również dwa takie miejsca są wyznaczone na podjeździe od ul. Wspólnej.

  Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  Przed budynkiem od strony ul. Żurawiej znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, również dwa takie miejsca są wyznaczone na podjeździe od ul. Wspólnej. Wjazd na dziedziniec wewnętrzny znajduje się od strony ul. Wspólnej.

  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

  Nie ma ograniczeń w dostępie do budynku z psem asystującym.

  Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

  W recepcji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy wejściu do budynku od ulicy Wspólnej, udostępniony jest tłumacz języka migowego online. Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą również skorzystać z pomocy tłumacza na miejscu w siedzibie Głównego Inspektoratu Weterynarii. Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą. We wniosku prosimy zaproponować termin spotkania oraz opisać temat sprawy. Zapewniamy tłumacza PJM.

  Aplikacje mobilne

  Brak aplikacji


  ilość wyświetleń: 1998
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2021-03-19 13:45:23 Krzysztof Śliwiński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-03-19 13:45:23 przez Krzysztof Śliwiński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra