Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

  Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 2 oraz cz. IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, z późn. zm.), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł.

  Zgodnie z art. 8 ww. ustawy, zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. W świetle art. 12 tej ustawy organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). W związku z powyższym opłatę należy uiścić w kasie lub na rachunek Urzędu M. St. Warszawy Dz. Śródmieście.

  Dane do wpłaty:

  Adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Śródmieście

  ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,

  Numer konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

  Tytułem: Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

  Oplata weterynaryjna od złożenia wniosku o wydanie zatwierdzenia.

  Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2629 z późn. zm.) oraz poz. 31 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz. U. poz. 1672 z późn. zm.), w przypadku złożenia wniosku o wydanie zatwierdzenia warunków występów zwierząt, o których mowa w art. 15 ust. 1  oraz ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 572), należy uiścić opłatę weterynaryjną w wysokości 63 złote i 82 grosze. Obowiązek uiszczenia opłaty weterynaryjnej dotyczy każdego podmiotu składającego wniosek, w tym także jednostek samorządu terytorialnego; nie stosuje się w tym przypadku zwolnień podmiotowych i przedmiotowych określonych w ustawie o opłacie skarbowej.

  Dane do wpłaty:

  Adres: Inspekcja Weterynaryjna Główny Inspektorat Weterynarii

  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,

  Numer konta: 45 1010 1010 0056 6922 3100 0000

  Tytułem: Opłata weterynaryjna od złożenia wniosku o wydanie zatwierdzenia

   

  Nieuiszczone w terminie: opłata skarbowa od pełnomocnictwa oraz opłata weterynaryjna od złożenia wniosku o wydanie zatwierdzenia podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.”

   

  Opłata skarbowa od decyzji administracyjnej

  Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz poz. 53 części 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, z późn. zm.), wydanie decyzji administracyjnej podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Zgodnie z art. 8 ww. ustawy, zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. W świetle art. 12 tej ustawy organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). W związku z powyższym opłatę należy uiścić w kasie lub na rachunek Urzędu M. St. Warszawy Dz. Śródmieście.

  Dane do wpłaty:

  Adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Śródmieście

  ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,

  NIP: 526-26-54-610

  Numer konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

  Tytułem: Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej

   

  Nieuiszczenie opłaty skarbowej od decyzji administracyjnej skutkować będzie zwrotem wniosku, stosownie do treści art. 261 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


  ilość wyświetleń: 21595
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2017-09-09 10:55:35 Lidia Banaś
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-09-09 10:55:35 przez Józef Brudnowski
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra