Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW).

  Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352) ponownym wykorzystywaniem jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel dla którego informacja została wytworzona. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji sektora publicznego, np. w produktach, publikacjach, usługach czy aplikacjach, przez każdą zainteresowaną osobę.

  Wniosek można przesłać

  1) pocztą elektroniczną na adres: wet@wetgiw.gov.pl

  2) za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej ePuap

  3) pocztą na adres:

  Główny Inspektorat Weterynarii

  ul. Wspólna 30

  00-930 Warszawa

   

  Termin rozpatrzenia sprawy

  Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

  Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

   

  Wymagania dotyczące wniosku

   

  Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego powinien zawierać co najmniej:

   

  1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
  2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
  3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
  4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
  5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
  6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

   

  Obowiązki podmiotu wykorzystującego ponownie informacje sektora publicznego

   

  Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje sektora publicznego zawarte na stronie internetowej www.wetgiw.gov.pl oraz old.wetgiw.gov.pl jest zobowiązany do:

  1)    wskazania źródła pochodzenia informacji (wskazania strony, z której zostały pozyskane oraz np. rejestru z jakiego dane zostały pozyskane),

  2)    wskazania czasu wytworzenia informacji,

  3)    wskazania czasu pozyskania informacji od GIW,

  4)    wskazania, że informacja została przetworzona (jeżeli podlegała przetworzeniu).

  GIW może określić również inne warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.), do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.  Wówczas GIW w szczególności określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

   

  GIW nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie www.wetgiw.gov.pl oraz old.wetgiw.gov.pl.

   

  Środki odwoławcze

  W przypadku wydania przez Głównego Lekarza Weterynarii decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania Wnioskodawca z niej niezadowolony może złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Głównego Lekarza Weterynarii, wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.

  W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia - za pośrednictwem Głównego Lekarza Weterynarii - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

   

  Wnioskodawca, który otrzymał od GIW ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, ma prawo do złożenia, w ciągu 14 dni od otrzymania oferty, sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego albo zawiadomi GIW o przyjęciu oferty.

  Brak zawiadomienia GIW przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczne z wycofaniem wniosku.

  W przypadku otrzymania sprzeciwu Główny Lekarz Weterynarii, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

  W przypadku wydania przez Głównego Lekarza Weterynarii decyzji rozstrzygającej o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Wnioskodawca z niej niezadowolony może złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Głównego Lekarza Weterynarii, wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy,

  W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia - za pośrednictwem Głównego Lekarza Weterynarii - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.


  ilość wyświetleń: 8106
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2017-04-10 11:40:19 Monika Mężyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-04-10 11:40:19 przez Józef Brudnowski
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra