Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz z art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego każdy ma prawo składać do organów władzy publicznej petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. 

  Przedmiotem SKARG może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. 

  Przedmiotem WNIOSKÓW mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Tryb załatwiania skarg i wniosków w Głównym Inspektoracie Weterynarii określa:
  1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
  2. zarządzenie Nr 10/2019 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 7 października 2019 r. w sprawie nadania Głównemu Inspektoratowi Weterynarii regulaminu organizacyjnego.

  Zgodnie z ww. dokumentami skargi wniesione do Głównego Inspektoratu Weterynarii rozpatruje Główny Lekarz Weterynarii. Za terminowe załatwianie w porozumieniu z właściwymi biurami, skarg i wniosków obywateli oraz prowadzenie ich ewidencji, odpowiedzialne jest Biuro Prawne.

  Główny Lekarz Weterynarii przyjmuje osobiście interesantów w ramach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 9.00 - 18.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem Głównego Inspektoratu Weterynarii pod numerem telefonu: 22 623 20 89.

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Głównego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie, ul. Wspólna 30.

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Głównego Inspektoratu Weterynarii również za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).


  ilość wyświetleń: 22415
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2017-09-09 10:59:34 Lidia Banaś
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-09-09 10:59:34 przez Józef Brudnowski
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra