do góry ^

Ochrona danych osobowych


W celu realizacji postanowień zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

Tożsamość

i dane kontaktowe Administratora

Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa.
Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: wet@wetgiw.gov.pl,  tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89), za pośrednictwem ePUAP lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Inspektor

ochrony danych

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych
w Głównym Inspektoracie Weterynarii możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest pan Sławomir Rybiński pod adresem mailowym: iod@wetgiw.gov.pl lub telefonicznym: (48) 22 623 24 81.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d) w celu wykonania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji sprawy, z którą Pani/Pan zwraca się do Głównego Lekarza Weterynarii.

Główny Lekarz Weterynarii nie posiada uprawnień do wydawania decyzji,  o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Pani/Pana profile.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Głównym Inspektoratem Weterynarii przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Główny Lekarz Weterynarii.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach.

Prawa osób,

których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).osoba odpowiedzialna
wytworzenie Piotr Maciejczyk
wprowadzenie 2018-05-25 13:26:40 przez Piotr Maciejczyk
treść opublikowana 2018-05-25 13:26:40 przez Piotr Maciejczyk

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej