do góry ^

Rejestry i ewidencje


Rejestry i ewidencje prowadzone
w
Głównym Inspektoracie Weterynarii

 
Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt
Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną
 1.1 Sektor akwakultury
1.1.1 Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną
1.1.2 Wykaz enklaw i stref uznanych za wolne od (VHS), (IHN) i (KHV)
2 Wykazy przewoźników transportujących zwierzęta:
2.1 Wykaz przewoźników transportujących zwierzęta powyżej 8 godzin oraz środków transportu drogowego zatwierdzonych do przewozu zwierząt powyżej 8 godzin
2.2 Wykaz przewoźników transportujących zwierzęta do 8 godzin
3 Wykaz zatwierdz. punktów kontroli zgodnie z Rozp. Rady (WE) nr 1255/97 z dn. 25.06.97r. dot. kryteriów wspólnotowych dla punktów kontroli oraz zmieniającym plan trasy określony w Zał. do Dyr. 91/628/EWG
4 Listy zatwierdzonych zakładów prowadzone zgodnie z dyrektywą 2008/73/WE:
4.1 Wykaz miejsc gromadzenia zwierząt zatwierdzonych dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu bydłem i świniami (dyrektywa 64/432/EGE), koniowatymi (dyrektywa 90/426/EWG), owcami i kozami (dyrektywa 91/68/EWG)
4.2 Wykaz zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych pomieszczeń wykorzystywanych przez pośredników w ich działalności (dyrektywy 64/432/EWG i 91/68/EWG)
4.3  Wykazy centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia
4.3.1 wykaz centrów pozyskiwania nasienia bydła 
4.3.2 wykaz centrów przechowywania nasienia bydła 
4.3.3 wykaz centrów pozyskiwania nasienia świń 
4.3.4 wykaz centrów pozyskiwania nasienia owiec i kóz
4.3.5 wykaz centrów przechowywania nasienia owiec i kóz
4.3.6 wykaz centrów pozyskiwania nasienia koni
4.3.7 wykaz centrów przechowywania nasienia koni
4.4 Wykazy zespołów pozyskiwania i wytwarzania zarodków 
4.4.1 wykaz zespołów pozyskiwania i wytwarzania zarodków bydła
4.4.2 wykaz zespołów pozyskiwania i wytwarzania zarodków koniowatych
4.4.3 wykaz zespołów pozyskiwania i wytwarzania zarodków owiec i kóz
4.4.4 wykaz zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków świń
4.5 Wykaz zatwierdzonych miejsc lub stacji kwarantanny do przywozu ptaków innych niż drób  (dyrektywy 92/65/EWG i 91/496/EWG) 
4.6 Wykaz zakładów produkcji drobiu
4.7 Wykaz jednostek, instytutów i ośrodków zatwierdzonych dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu zwierzętami określonymi w art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy 92/65/EWG
5 Lista zatwierdzonych do eksportu do FR ferm reprodukcyjnych drobiu i zakładów wylęgu piskląt
6 Lista gospodarstw i miejsc gromadzenia zatwierdzonych do eksportu do FR świń rzeźnych i prosiąt do tuczu
7 Lista polskich gospodarstw świń zatwierdzonych do eksportu do Ukrainy świń rzeźnych
8 Lista lekarzy urzędowych upoważnionych do wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt i niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego
 
Biuro Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
1 Wykaz podmiotów zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004
1.1 Wykaz zakładów prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną
1.2 Wykaz podmiotów prowadzących transport produktów pochodzenia zwierzęcego
1.3 Wykaz statków rybackich, z wyłączeniem statków przetwórni, zamrażalni i chłodni
1.4 Wykaz punktów odbioru jaj konsumpcyjnych
1.5 Wykaz ferm jaj konsumpcyjnych zarejestrowanych zgodnie z dyrektywą 2002/4/WE
1.6 Wykaz ferm jaj konsumpcyjnych nieobjętych dyrektywą 2002/4/WE
1.7 Wykaz podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny
1.8 Wykaz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich (koła łowieckie)
1.9 Wykaz punktów skupu dziczyzny
1.10 Wykaz zakładów wytwarzających żywność złożona
1.11 Wykaz zakładów prowadzących konfekcjonowanie miodu i produktów pszczelarskich
1.12 Wykaz zakładów składujących produkty pochodzenia zwierzęcego bez wymogów temperaturowych
1.13 Wykaz zakładów przetwórstwo ślimaków nieobjętych definicją z rozporządzenia (WE) nr 853/2004
1.14 Wykaz podmiotów prowadzących pośrednictwo w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego
2 Wykaz zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 ze wskazaniem zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 853/2004
2.1 Wykaz zakładów zatwierdzonych do handlu na terenie UE
2.2 Wykaz zakładów zatwierdzonych na rynek krajowy
3 Wykaz podmiotów zakwalifikowanych do sprzedaży bezpośredniej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
4 Wykaz gospodarstw na terenie których dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw, w celu pozyskania mięsa na własny użytek
5 Wykaz zakładów uprawnionych do produkcji na rynek państwa trzeciego, które uzależnia wysyłkę w/w produktów od uzyskania uprawnienia
5.1 Ogólne listy zakładów i podmiotów uprawnionych do eksportu na rynki państw trzecich
5.2 Lista podmiotów uprawnionych do eksportu z Polski do Republiki Białoruś
5.3 Listy podmiotów uprawnionych do eksportu do Federacji Rosyjskiej
6 Lista zakładów umożliwiających odbywanie stażu absolwenckiego oraz szkolenia lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego
 
Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji
1 Wykaz zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz
2 Ewidencja zakładów państw trzecich posiadających przedstawicielstwo na terytorium RP, z których mogą być przywożone pasze zgodnie z art. 36 ustawy o paszach (Dz.U. Nr 144, poz. 1045, ze zm.)
3 Lista zakładów posiadających zatwierdzenie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1292/2005 do produkcji pasz z udziałem białek pochodzenia zwierzęcego
4 Wykaz wytwórni pasz leczniczych
5 Rejestr dystrybutorów pasz leczniczych
6 Rejestr hurtowni farmaceutycznych  produktów leczniczych weterynaryjnych
7 Wykaz wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej
8

Lista zakładów sektora utylizacyjnego zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem 1069/2009

9

Rejestr podmiotów sektora spożywczego, zgodny z Zał. IV Rozdział V Sekcja A pkt 1 lit. a) i c) R. 999/2001

10 Lista lekarzy urzędowych upoważnionych do wystawiania świadectw zdrowia dla pasz i ubocznych produktów zwierzęcych
11 Cmentarze dla zwierząt towarzyszących znajdujące się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
 
Samodzielne Stanowisko ds. Laboratoriów
1 Wykaz laboratoriów zatwierdzonych dla celów wykonywania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie 
2 Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt określonych w dyrektywach 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 2000/75/EWG, 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE
3 Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii na podstawie art.25 a Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
4 Rejestr  laboratoriów mleka surowego prowadzony przez Głównego lekarza Weterynarii zgodnie z art. 25e ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej 
  
Biuro Prawne
1 Rejestr skarg i wniosków
 
Biuro Organizacyjne
1 Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych
2 Rejestr upoważnień i pełnomocnictw GLW i DG
   
 
Biuro Budżetowo-Finansowe
1 Ewidencja finansowa składników majątkowych urzędu
 
Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
1 Ewidencja oświadczeń majątkowych
2 Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 
Stanowisko do Spraw BHP i Ochrony Przeciwpożarowej
1 Rejestr wypadków przy pracy
2 Rejestr wypadków w drodze do i z pracy
3 Rejestr chorób zawodowych
4

Rejestr badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracyosoba odpowiedzialna
wytworzenie 2012-10-26 Józef Brudnowski
wprowadzenie 2015-05-06 11:13:53 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2015-05-06 11:13:53 przez Piotr Maciejczyk

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej