do góry ^
  • Jesteś tutaj
  • Główny Inspektorat Weterynarii

Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych


ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Marian Świtała
telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 20 89
faks (+ 48) 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

 

Do zadań Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych należy zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji Niejawnych, koordynowanie i realizowanie zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony i zarządzaniu kryzysowym w zakresie innym niż weterynaryjny oraz realizowanie określonych zadań dotyczących ochrony danych osobowych, a w szczególności:

1)    prowadzenie spraw w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym:

a)    zapewnienie ich ochrony fizycznej,
b)    zapewnienia ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
c)    zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,
d)    opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Inspektoracie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz nadzorowanie jego realizacji,
e)    prowadzenie kancelarii niejawnej,
f)    przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
g)    prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
h)    prowadzenie wykazu osób zatrudnionych w Inspektoracie, albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
i)    prowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne;

2)    zapewnienie realizacji zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony, w tym:

a)    planowanie zadań obronnych oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonywania,
b)    przygotowanie do funkcjonowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym,
c)    realizowanie zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa oraz funkcjonowaniem stałego dyżuru,
d)     opracowywanie i aktualizowanie regulaminu organizacyjnego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
e)    organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego,
f)    organizowanie zadań w zakresie realizacji celów Sił Zbrojnych NATO przez Inspektorat;

3)    koordynowanie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym w zakresie innym niż określony prawodawstwem weterynaryjnym;
4)    zapewnienie kontroli dostępu do pomieszczeń Inspektoratu, w tym opracowywania i wdrażania zasad wydawania kluczy i przepustek;
5)    prowadzenie wykazu osób zobowiązanych do składania oświadczeń oraz ewidencjonowania i przechowywania oświadczeń majątkowych przedkładanych Głównemu Lekarzowi Weterynarii lub Dyrektorowi Generalnemu;
6)    zarządzanie pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi Inspektoratu, w tym ich wydawania i odbioru oraz prowadzenia rejestru pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych;
7)    realizowanie zadań w zakresie przygotowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych, prowadzenia ewidencji osób upoważnionych oraz zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie  danych osobowych;
8)    koordynacja zgłaszanych zbiorów danych osobowych prowadzonych w Inspektoracie.”

 osoba odpowiedzialna
wytworzenie Lidia Banaś
wprowadzenie 2015-06-05 13:23:21 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2015-06-05 13:23:21 przez Józef Brudnowski

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej