do góry ^
  • Jesteś tutaj
  • Główny Inspektorat Weterynarii

Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego


ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Irena Wilczyńska

telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 10 65
faks (+ 48) 22 623 22 63
wet@wetgiw.gov.pl

 

Do zadań Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego należy realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie audytu wewnętrznego, mających na celu uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny systemów kontroli wewnętrznej oraz organizacji i funkcjonowania komórek organizacyjnych Inspektoratu, a w szczególności:

1) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów audytu na podstawie analizy obszarów ryzyka;

2) opracowywanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu;

3) opracowywanie programów poszczególnych zadań audytowych oraz opracowywanie sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań audytowych, zawierających ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania komórek organizacyjnych, w tym prowadzonej gospodarki finansowej, określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień oraz uwagi i wnioski w sprawie usunięcia uchybień;

4) prowadzenie audytu wewnętrznego obejmującego między innymi badanie dowodów księgowych oraz zapisów ksiąg rachunkowych, ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem, ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego;

5) przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację wniosków poaudytowych;

6) zapewnianie obiektywnej informacji o zgodności działania komórek organizacyjnych z celami, przepisami prawa powszechnie obowiązującego i procedurami określonymi przez Głównego Lekarza Weterynarii lub Dyrektora Generalnego.osoba odpowiedzialna
wytworzenie Lidia Banaś
wprowadzenie 2015-06-05 13:20:15 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2015-06-05 13:20:15 przez Józef Brudnowski

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej