do góry ^
  • Jesteś tutaj
  • Główny Inspektorat Weterynarii

Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt


ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

dyrektor - Karolina Wadecka
zastępca dyrektora - Anna Hoffman

telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 17 17
faks (+ 48) 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

 

Do zadań Biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ochronie zwierząt, identyfikacji i rejestracji zwierząt, weterynaryjnej kontroli w handlu oraz dotyczących wymogów wzajemnej zgodności, a w szczególności:

1)    ustalanie ogólnych kierunków działania i szczegółowych zasad postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz koordynacja działań tych organów w zakresie zadań Biura, w tym:

a)    kontroli i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (w tym opracowywania i aktualizacji planów gotowości),
b)    monitorowania chorób odzwierzęcych oraz odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
c)    realizacji programów zwalczania i/lub monitorowania chorób zakaźnych zwierząt lub programów mających na celu wczesne wykrycie choroby oraz poszerzenie wiedzy na temat tej choroby,
d)    wykazywania kosztów realizacji programów, o których mowa w lit. c,
e)    nadzoru i kontroli:

- przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące lub prowadzące działalność związaną ze zwierzętami (działalność nadzorowaną),
- zwierząt i niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych na rynek, przemieszczanych lub przeznaczonych do handlu,
- przesyłek zwierząt w miejscu przeznaczenia,
- zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu i jakości materiału biologicznego,
- w zakresie ochrony zwierząt,
- identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności,

f)    stosowania u zwierząt substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym,
g)    ochrony zwierząt,
h)    identyfikacji i rejestracji zwierząt;

2)    współpraca w zarządzaniu ryzykiem, w tym jego identyfikacja w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt, w tym występowania chorób zakaźnych zwierząt, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt oraz zapewnienia dobrostanu zwierząt, na podstawie sporządzanych analiz i ocen bezpieczeństwa, opartych m. in. na gromadzonych informacjach dotyczących sytuacji zdrowotnej i zapewnienia dobrostanu zwierząt w Polsce oraz w krajach, z którymi Polska utrzymuje lub może nawiązać stosunki gospodarcze;

3)    prowadzenie wykazów podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w przepisach dotyczących zdrowia zwierząt;

4)    prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie:

a)    zatwierdzania scenariuszy lub programów występów z udziałem zwierząt,
b)    spraw Biura, w których Główny Lekarz Weterynarii działa jako organ II instancji lub w jednym z nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego;

5)    współpraca w uzgadnianiu z właściwą władzą państwa trzeciego wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy wywozie do tego państwa zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej, w tym:

a)    określanie obowiązujących wymagań dotyczących zdrowia i ochrony zwierząt, 
b)    ustalanie zasad postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz koordynacja działań w zakresie realizacji uprawnień eksportowych dotyczących zwierząt i niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego,
c)    przygotowanie wzorów świadectw zdrowia w zakresie dotyczącym zwierząt i niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego,
d)    prowadzenie list podmiotów uprawnionych w zakresie dotyczącym zwierząt i niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego,
e)    prowadzenie listy lekarzy urzędowych upoważnionych do wystawiania świadectw w zakresie dotyczącym zwierząt i niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego;

6)    współpraca w określaniu wymagań weterynaryjnych w pozwoleniach Głównego Lekarza Weterynarii dotyczących przywozu zwierząt i niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich;

7)    prowadzenie spraw związanych z:

a)    opracowywaniem, realizacją i raportowaniem wykonania programów zwalczania lub monitorowania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt lub programów mających na celu wczesne wykrycie choroby oraz poszerzenie wiedzy na temat tej choroby, w tym w zakresie kosztów;
b)    opracowywaniem raportów finansowych w odniesieniu do chorób objętych współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,w tym dotyczących kosztów kwalifikujących się do współfinansowania ponoszonych przez Inspekcję Weterynaryjną na zwalczanie lub monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt;
c)    przygotowaniem raportu o źródłach zakażeń zoonotycznych na potrzeby Komisji Europejskiej;
d)    uznaniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części za urzędowo wolne od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt;
e)    uznawaniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stref lub enklaw położonych na tym terytorium za wolne od danej choroby zakaźnej zwierząt akwakultury oraz zawieszaniem, cofnięciem oraz ponownym uznaniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, strefy lub enklawy za wolne od danej choroby zakaźnej;
f)    powołaniem i funkcjonowaniem Rady Sanitarno-Epizootycznej,

8)    prowadzenie pod względem formalno-prawnym spraw Biura w zakresie wydawania:

a)    opinii prawnych,
b)    aktów administracyjnych Głównego Lekarza Weterynarii,
c)    projektów aktów prawa wewnętrznie obowiązującego wydawanych przez Głównego Lekarza Weterynarii;

9)    reprezentacja procesowa Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie spraw Biura przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym;

10)    sporządzanie informacji dotyczących występowania w kraju chorób zakaźnych zwierząt:

a)    przeznaczonych dla instytucji Unii Europejskiej,
b)    przeznaczonych dla Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt,
c)    publikowanych w biuletynach, 

11)    koordynacja nadzoru nad przestrzeganiem zasad:

a)    identyfikacji i rejestracji zwierząt,
b)    ochrony zwierząt;

12)    nadzór nad przepływem informacji w ramach stosowania weterynaryjnego systemu informatycznego ADNS;

13)    koordynacja prac związanych z finansowaniem działań Inspekcji Weterynaryjnej z rezerwy celowej przeznaczonej m. in. na zwalczanie i monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym:

a)    uzgadniane z ministrem właściwym do spraw rolnictwa kwot przekazywanych Inspekcji Weterynaryjnej decyzjami ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
b)    nadzór nad wnioskami organów Inspekcji Weterynaryjnej o przekazanie określonych środków budżetowych;
c)    monitoring wydatków ponoszonych przez Inspekcję Weterynaryjną, na podstawie miesięcznej sprawozdawczości budżetowej.

W Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt wyodrębnia się:

1)    Wydział do spraw Chorób Zakaźnych Zwierząt Innych niż Kopytne, który realizować będzie w szczególności zadania:

a)    w zakresie dotyczącym zwierząt innych niż kopytne wskazane w ust. 1:

- pkt 1 lit. a w zakresie kontroli chorób zakaźnych zwierząt,
- pkt 1 lit. c,
- pkt 1 lit. e tiret pierwsze, 
- pkt 2, 
- pkt 3 w zakresie dotyczącym zakładów drobiu i przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury, 
- pkt 7 lit. a i d, 
- pkt 10 lit. a oraz

b)    wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 7 lit. c i e oraz, pkt 10 lit b;

2)    Wydział do spraw Chorób Zakaźnych Zwierząt Kopytnych, który realizować będzie w szczególności zadania: 

a)    w zakresie dotyczącym zwierząt kopytnych wskazane w ust. 1 

- pkt 1 lit. a w zakresie kontroli chorób zakaźnych zwierząt,
- pkt 1 lit. c, 
- pkt 2, 
- pkt 7 lit. a i d, 
- pkt 10 lit. a oraz

b)    wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. f, a także w pkt 10 lit. c;

3)    Wydział do spraw Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. a w zakresie działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, dla których opracowywane są plany gotowości (w tym opracowywanie i aktualizacja planów gotowości), pkt 2 w zakresie chorób, dla których sporządza się plany gotowości zwalczania, pkt 7 lit. f oraz pkt 12;

4)    Wydział do spraw Handlu i Obrotu Zwierzętami, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. e tiret pierwsze za wyjątkiem zakładów drobiu i przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury, tiret drugie-czwarte, pkt 2, pkt 3 za wyjątkiem zakładów drobiu i przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury oraz podmiotów zajmujących się przewozem zwierząt, prowadzeniem schronisk dla zwierząt, hodowlą zwierząt laboratoryjnych lub dostarczaniem zwierząt doświadczalnych i pkt 5-6;

5)    Wydział do spraw Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz Dobrostanu Zwierząt, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. e tiret piąte i szóste oraz lit. g-h, pkt 2, 3 w zakresie dotyczącym podmiotów zajmujących się przewozem zwierząt, prowadzeniem schronisk dla zwierząt, hodowlą zwierząt laboratoryjnych lub dostarczaniem zwierząt doświadczalnych i 4 lit. a oraz pkt 11;

6)    Zespół do spraw Finansowania Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. d, pkt 2, pkt 7 lit. a i b oraz pkt 13.”



osoba odpowiedzialna
wytworzenie Lidia Banaś
wprowadzenie 2015-06-02 12:43:37 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2015-06-02 12:43:37 przez Józef Brudnowski

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr





 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej