Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt


  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

  dyrektor - Katarzyna Wawrzak
  telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 17 17
  faks (+ 48) 22 623 14 08
  wet@wetgiw.gov.pl

  1. Do zadań Biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt należy prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Głównego Lekarza Weterynarii z zakresu:

  1) zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badań kontrolnych zakażeń zwierząt oraz monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych u zwierząt, związanych z realizacją następujących zadań Głównego Lekarza Weterynarii:

  a) kierowanie Inspekcją, w tym:

  – ustalanie ogólnych kierunków działania i wydawanie instrukcji określających sposób postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej;

  – koordynacja działań ww. organów, w tym w ramach systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w ww. zakresie (m.in. ADNS);

  – zarządzanie ryzykiem w ww. zakresie, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego;

  – organizowanie szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii
  w ww. zakresie,

  b) utrzymywanie rezerwy szczepionek, biopreparatów i produktów biobójczych,

  c) sporządzanie informacji dotyczących występowania w kraju chorób zakaźnych zwierząt, w tym przygotowanie raportu o źródłach zakażeń zoonotycznych na potrzeby Komisji Europejskiej oraz opracowywanie biuletynu,

  d) prowadzenie spraw związanych z uznaniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części za urzędowo wolne od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,

  e) udział w prowadzeniu analizy danych dotyczących monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych;

  2) kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt, sprawowania nadzoru nad wprowadzaniem zwierząt na rynek, zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu, przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt, przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie, kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów w zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, stosowania u zwierząt substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym, kontroli działalności hodowcy, dostawcy i użytkownika zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, związanych z realizacją następujących zadań Głównego Lekarza Weterynarii:

  a) kierowanie Inspekcją, w tym:

  – ustalanie ogólnych kierunków działania i wydawanie instrukcji określających sposób postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej,

  – koordynacja działań ww. organów, w tym w ramach systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w ww. zakresie,

  – zarządzanie ryzykiem w ww. zakresie, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego,

  – organizowanie szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii w ww. zakresie,

  b) udział w uzgadnianiu z właściwą władzą państwa trzeciego wymagań weterynaryjnych, w tym weterynaryjnych świadectw zdrowia,

  c) ustalanie zasad postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz koordynacja działań w zakresie realizacji uprawnień eksportowych,

  d) koordynowanie kontroli kraju trzeciego lub kontrolowanie podmiotów oraz prowadzenie list i rejestrów eksportowych,

  e) prowadzenia pierwszoinstancyjnych postępowań administracyjnych w ww. obszarze;

  f) określanie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt w pozwoleniach Głównego Lekarza Weterynarii i świadectwach zdrowia;

  3) obsługi prawnej Biura, w tym w szczególności:

  a) prowadzenie pod względem formalno-prawnym spraw Biura w zakresie wydawania opinii prawnych, aktów administracyjnych Głównego Lekarza Weterynarii, projektów aktów prawa wewnętrznie obowiązującego wydawanych przez Głównego Lekarza Weterynarii,

  b) weryfikacja zgodności działań z prawem,

  c) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw Biura, w których Główny Lekarz Weterynarii działa jako organ II instancji lub w jednym z nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego,

  d) reprezentacja procesowa Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie spraw Biura przed sądami i trybunałami;

  4) nadzoru nad finansami wojewódzkich i powiatowych organów Inspekcji Weterynaryjnej przeznaczonymi m. in. na realizację zadań z zakresu monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym:

  a) koordynacja prac związanych z finansowaniem działań Inspekcji Weterynaryjnej z rezerwy celowej,

  b) sporządzanie raportów finansowych w odniesieniu do chorób objętych współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

  2. W Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt wyodrębnia się:

  1) Wydział do spraw Chorób Zakaźnych Zwierząt, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 1;

  2) Wydział do spraw Ochrony Zwierząt, Handlu i Obrotu Zwierzętami oraz Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 2;

  3) Zespół do spraw Finansowania Inspekcji Weterynaryjnej, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 4.


  ilość wyświetleń: 26933
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2015-06-02 12:43:37 Lidia Banaś
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-06-02 12:43:37 przez Józef Brudnowski
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra