do góry ^
  • Jesteś tutaj
  • Główny Inspektorat Weterynarii

Biuro Prawne


ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

dyrektor - Manuela Rak
telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 10 65
faks (+ 48) 22 623 22 63
wet@wetgiw.gov.pl

 

Do zadań Biura Prawnego należą sprawy z zakresu obsługi prawnej i legislacyjnej Inspektoratu, w tym obsługi prawnej zamówień publicznych, załatwiania skarg i wniosków oraz organizacji Inspekcji Weterynaryjnej, a w szczególności:

1)    prowadzenie spraw z zakresu:

a)    wydawania opinii prawnych w sprawach prowadzonych przez Inspektorat,
b)    zasad pobierania opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, zasad wynagradzania za czynności wykonywane w imieniu organów Inspekcji oraz wyznaczania do wykonywania czynności urzędowych,
c)    udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 14 tys. EURO,
d)    powoływania i funkcjonowania komisji dyscyplinarnej i rzecznika dyscyplinarnego,
e)    opracowywania propozycji dotyczących struktur organizacyjnych Inspektoratu,
f)    załatwiania skarg i wniosków obywateli;

2)    opiniowanie pod względem formalno-prawnym zawieranych przez Inspektorat:

a)    umów międzynarodowych,
b)    umów cywilnoprawnych,
c)    projektów aktów prawa wewnętrznie obowiązującego wydawanych przez Głównego Lekarza Weterynarii lub Dyrektora Generalnego;

3)    prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw, w których Główny Lekarz Weterynarii działa jako organ II instancji lub w jednym z nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego;
4)    prowadzenie pod względem formalno-prawnym spraw związanych z:

a)    wydawaniem aktów administracyjnych Głównego Lekarza Weterynarii,
b)    udzielaniem zamówień publicznych, w tym w szczególności zawieraniem umów cywilnoprawnych,
c)    zawieraniem porozumień oraz rozstrzygnięć z zakresu prawa pracy,
d)    zawieraniem porozumień z jednostkami krajowymi,
e)    powoływaniem komisji lub zespołów doradczych Głównego Lekarza Weterynarii lub Dyrektora Generalnego, w tym Rady Sanitarno-Epizootycznej i Rady do spraw Laboratoriów;

5)    prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz rejestrów i zbiorów:

a)    aktów prawa wewnętrznie obowiązującego wydawanych przez Głównego Lekarza Weterynarii lub Dyrektora Generalnego,
b)    umów cywilnoprawnych,
c)    porozumień Głównego Lekarza Weterynarii z jednostkami krajowymi;

6)    koordynacja prac Inspektoratu związanych z:

a)    opiniowaniem projektów krajowych aktów prawnych przesłanych do Inspektoratu w ramach uzgodnień resortowych i międzyresortowych,
b)    opracowywaniem stanowisk Głównego Lekarza Weterynarii z postępowaniami przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i sądem I instancji,
c)    załatwianiem interpelacji i wniosków posłów i senatorów,
d)    kontrolami zewnętrznymi prowadzonymi w Inspektoracie przez jednostki krajowe;

7)    rozpowszechnianie w Inspektoracie informacji o krajowych aktach prawnych oraz publikacji dotyczących stosowania prawa;
8)    reprezentacja procesowa Głównego Lekarza Weterynarii oraz Dyrektora Generalnego przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym;
9)    ustalanie zasad postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej w szczególności w sprawach proceduralnych i ustrojowych oraz monitoring ich wdrażania.osoba odpowiedzialna
wytworzenie Lidia Banaś
wprowadzenie 2015-06-05 13:10:10 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2015-06-05 13:10:10 przez Józef Brudnowski

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej