do góry ^
  • Jesteś tutaj
  • Główny Inspektorat Weterynarii

Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji


ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

dyrektor - Jacek Boruta
telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 10 65
faks (+ 48) 22 623 22 63
wet@wetgiw.gov.pl

 

Do zadań Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów o paszach, ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego i produktach pochodnych, a w szczególności:

1)    ustalanie ogólnych kierunków działania i szczegółowych zasad postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz koordynacja działań tych organów w zakresie zadań Biura, w tym w sprawach dotyczących:

a)    sprawowania nadzoru nad warunkami:

- wytwarzania, obrotu i stosowania pasz oraz pasz leczniczych,
- obrotu i stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych,
- zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych,
- przywozu pasz.
- przywozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych;

b)    przeprowadzania kontroli:

- przestrzegania przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego,
- organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,
- nawozów organicznych i polepszaczy gleby oraz sposobu ich wykorzystania;

2)    zarządzanie ryzykiem w zakresie pasz, produktów leczniczych weterynaryjnych oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt, na podstawie analiz i ocen bezpieczeństwa pasz, produktów leczniczych weterynaryjnych i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji oraz wyników postępowań związanych z wykryciem substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych;
3)    prowadzenie:

a)    krajowych wykazów zakładów zatwierdzonych i zarejestrowanych sektora paszowego, w tym wytwarzających pasze lecznicze oraz uprawnionych do wykorzystania w produkcji pasz białek pochodzenia zwierzęcego,
b)    rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych,
c)    ewidencji zakładów sektora utylizacyjnego,
d)    wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej,
e)    ewidencji zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze w przypadkach przewidzianych prawem,
f)    ewidencji hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych;

4)    prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących:

a)    obrotu i ilości stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych,
b)    reklamy produktów leczniczych weterynaryjnych,
c)    jakości produktów leczniczych weterynaryjnych pozostających w obrocie,
d)    wpisów na listę dystrybutorów pasz leczniczych;

5)    współpraca w uzgadnianiu z właściwą władzą państwa trzeciego wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy wywozie do tego państwa pasz, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej, w tym:

a)    określanie obowiązujących wymagań i przygotowanie wzorów świadectw zdrowia,
b)    ustalanie zasad postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz koordynacja działań w zakresie realizacji uprawnień eksportowych,
c)    prowadzenie list podmiotów uprawnionych,
d)    prowadzenie listy lekarzy urzędowych upoważnionych do wystawiania świadectw;

6)    prowadzenie spraw związanych z:

a)    nadzorem Głównego Lekarza Weterynarii nad obrotem, reklamą, jakością i stosowaniem znajdujących się w obrocie produktów leczniczych weterynaryjnych, w tym gromadzenia wyników kontroli ich jakości,
b)    nadzorem nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz leczniczych,
c)    zgłoszeniami dotyczących pasz w ramach systemu RASFF;
d)    produktami leczniczymi weterynaryjnymi sfałszowanymi, w tym udział w pracach Stałego Komitetu ds. Leków Sfałszowanych przy Głównym Inspektorze Farmaceutycznym,
e)    antybiotykoopornością, w tym opracowywanie i nadzór nad realizacją programów dotyczących oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach oraz udział w Zespole ds. Antybiotykooporności przy Ministrze Zdrowia,
f)    sprawozdawczością składaną przez hurtownie produktów leczniczych weterynaryjnych w zakresie obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi w Polsce,
g)    obsługą systemu elektronicznego polepszacze@wetgiw.gov.pl;
h)    transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego lub pasz genetycznie zmodyfikowanych,
i)    przeprowadzaniem postępowań mających na celu wyjaśnienie przyczyn wystąpienia działań niepożądanych produktu leczniczego weterynaryjnego,
j)    opracowaniem i koordynacją realizacji Rocznego Planu Urzędowej Kontroli Pasz i Pasz Leczniczych, wyjaśnianiem wyników niezgodnych w zakresie badań laboratoryjnych pasz oraz przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu,
k)    nadzorem nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych, zakładach leczniczych dla zwierząt i podmiotach uprawnionych do obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wydawanymi bez przepisu lekarza,
l)    nadzorem nad stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych w zakładach leczniczych dla zwierząt;

7)    koordynacja nadzoru nad handlem ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi na terytorium UE i ich wywozem do krajów trzecich.

W Biurze Pasz, Farmacji i Utylizacji wyodrębnia się:

1)    Zespół do spraw Farmacji, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, pkt 2 w zakresie dotyczącym produktów leczniczych weterynaryjnych, pkt 3 lit. d i f, pkt 4 lit. a-c oraz pkt 6 lit. a, d-f, i, k, l;
2)    Zespół do spraw Pasz, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i czwarte, lit. b tiret pierwsze i drugie, pkt 2 w zakresie dotyczącym pasz, pkt 3 lit. a i e, pkt 4 lit. d, pkt 5 w zakresie dotyczącym pasz oraz pkt 6 lit. b, c, h i j;
3)    Zespół do spraw Utylizacji, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane ust. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie i piąte, lit. b. tiret trzecie, pkt 2 w zakresie dotyczącym ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, pkt 6 lit. g i pkt 7.

 

 osoba odpowiedzialna
wytworzenie Lidia Banaś
wprowadzenie 2015-06-02 12:49:39 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2015-06-02 12:49:39 przez Józef Brudnowski

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej