Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji


  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

  dyrektor - Marta Koncewicz-Jarząb
  telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 10 65
  faks (+ 48) 22 623 22 63
  wet@wetgiw.gov.pl

  1. Do zadań Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji należy prowadzenie spraw z zakresu:

  1) sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego, monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych w paszach oraz substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i w paszach, kontrolowania przestrzegania przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego, związanych z realizacją następujących zadań Głównego Lekarza Weterynarii:

  a) kierowanie Inspekcją, w tym:

  – ustalanie ogólnych kierunków działania i wydawanie instrukcji określających sposób postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej,

  – koordynacja działań ww. organów, w tym w ramach systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w ww. zakresie,

  – zarządzanie ryzykiem w ww. zakresie, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego,

  – organizowanie szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii w ww. zakresie,

  b) udział w uzgadnianiu z właściwą władzą państwa trzeciego wymagań weterynaryjnych, w tym weterynaryjnych świadectw zdrowia,

  c) ustalanie zasad postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej
  oraz koordynacja działań w zakresie realizacji uprawnień eksportowych;

  d) koordynowanie kontroli lub kontrolowanie podmiotów oraz prowadzenie list i rejestrów eksportowych,

  e) prowadzenia pierwszoinstancyjnych postępowań administracyjnych w ww. obszarze,

  f) prowadzenie spraw wynikających z informacji przekazywanych w ramach sieci systemu RASFF, w tym ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpieczną paszą;

  2) sprawowania nadzoru nad wprowadzaniem na rynek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, związanych z realizacją następujących zadań Głównego Lekarza Weterynarii:

  a) kierowanie Inspekcją, w tym:

  – ustalanie ogólnych kierunków działania i wydawanie instrukcji określających sposób postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej,

  – koordynacja działań ww. organów, w tym w ramach systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w ww. zakresie,

  – zarządzanie ryzykiem w ww. zakresie, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego,

  – organizowanie szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii w ww. zakresie,

  b) udział w uzgadnianiu z właściwą władzą państwa trzeciego wymagań weterynaryjnych, w tym weterynaryjnych świadectw zdrowia,

  c) ustalanie zasad postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz koordynacja działań w zakresie realizacji uprawnień eksportowych,

  d) koordynowanie kontroli lub kontrolowanie podmiotów oraz prowadzenie list i rejestrów eksportowych;

  3) sprawowania nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych oraz wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych, monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, związanych z realizacją następujących zadań Głównego Lekarza Weterynarii:

  a) kierowanie Inspekcją, w tym:

  – ustalanie ogólnych kierunków działania i wydawanie instrukcji określających sposób postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej,

  – koordynacja działań ww. organów, w tym w ramach systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w ww. zakresie,

  – zarządzanie ryzykiem w ww. zakresie, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego,

  – organizowanie szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii w ww. zakresie,

  b) prowadzenia pierwszoinstancyjnych postępowań administracyjnych w ww. obszarze;

  c) udział w prowadzeniu analizy danych dotyczących oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe związanej z chorobami lub czynnikami chorobotwórczymi,

  d) prowadzenie spraw związanych z produktami leczniczymi weterynaryjnymi sfałszowanymi.

  2. W Biurze Pasz, Farmacji i Utylizacji wyodrębnia się:

  1) Zespół do spraw Farmacji, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane ust. 1 pkt 3;

  2) Zespół do spraw Pasz, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 1;

  3) Zespół do spraw Utylizacji, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane ust. 1 pkt 2.


  ilość wyświetleń: 22624
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2015-06-02 12:49:39 Lidia Banaś
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-06-02 12:49:39 przez Józef Brudnowski
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra