do góry ^
  • Jesteś tutaj
  • Główny Inspektorat Weterynarii

Biuro Organizacyjne


ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

dyrektor - Piotr Rudowski
telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 10 65
faks (+ 48) 22 623 22 63
wet@wetgiw.gov.pl

Do zadań Biura Organizacyjnego należą sprawy związane z obsługą administracyjną, kadrową i informatyczną Inspektoratu oraz świadczeniami socjalnymi, a w szczególności:

1)    prowadzenie spraw związanych z:

a)    nawiązywaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy pracowników Inspektoratu, w tym koordynacja sporządzania opisów stanowisk i ocen pracowniczych, obsługa organizacyjna procesu zatrudnienia, prowadzenie obowiązkowej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia oraz przekazywanie informacji dotyczącej nawiązania oraz ustania stosunku pracy Stanowisku do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych;
b)    nawiązywaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy organów Inspekcji Weterynaryjnej podległych bezpośrednio Głównemu Lekarzowi Weterynarii, w zakresie sporządzania opisów stanowisk i ocen pracowniczych, obsługi organizacyjnej procesu zatrudnienia, prowadzenia obowiązkowej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia,
c)    rozwojem zawodowym pracowników Inspektoratu, w tym koordynacja tworzenia planu szkoleniowego, nadzór nad jego realizacją oraz organizacja szkoleń dla pracowników,
d)    tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury informatycznej Inspektoratu, w tym opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Inspektoratu,
e)    obsługą informatyczną teleinformatycznych systemów wymiany informacji i baz danych Inspekcji Weterynaryjnej i Inspektoratu oraz prowadzeniem instruktaży w zakresie ich funkcjonowania,
f)    zapewnieniem bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych Inspektoratu oraz ich usuwanie,
g)    świadczeniami socjalnymi dla pracowników,
h)    obsługą delegacji zagranicznych w zakresie organizacji lotów, noclegów i ubezpieczeń;

2)    zabezpieczenie potrzeb Inspektoratu w zakresie:

a)    sprzętu i wyposażenia,
b)    łączności telefonii stacjonarnej i komórkowej,
c)    dostępu do Internetu, 
d)    usług poczty elektronicznej,
e)    wykorzystania środków transportu będących w dyspozycji Inspektoratu
f)    lokali i pomieszczeń Inspektoratu,
g)    tłumaczeń realizowanych przez jednostki zewnętrzne;
h)    przygotowania i logistycznego zabezpieczenia stanowiska kierowania Głównego Lekarza Weterynarii i stałego dyżuru, we współpracy ze Stanowiskiem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych;

3)    zarządzanie majątkiem, w tym prowadzenie jego ewidencji ilościowej, ubezpieczanie, zapewnianie jego sprawności oraz nadzór nad jego wykorzystaniem;
4)    prowadzenie gospodarki magazynowej;
5)    obsługa sekretarsko-biurowa Kierownictwa;
6)    obsługa kancelaryjna Inspektoratu w zakresie:

a)    prowadzenia spraw związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem systemu kancelaryjnego;
b)    korespondencji wpływającej i wychodzącej, w tym obsługi skrzynki podawczej;
c)    prowadzenia archiwum zakładowego;

7)    obsługa techniczna:

a)    narad organizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii lub Dyrektora Generalnego,
b)    prac komisji lub zespołów doradczych Głównego Lekarza Weterynarii,
c)    komisji dyscyplinarnej i rzecznika dyscyplinarnego;

8)    współpraca w zakresie ustalenia list płac;
9)    prowadzenie ewidencji:

a)    upoważnień Głównego Lekarza Weterynarii i Dyrektora Generalnego,
b)    czasu pracy i absencji pracowników;
c)    delegacji krajowych i zagranicznych;

10)    koordynacja prac Inspektoratu w zakresie:

a)    realizacji szkoleń dla Inspekcji Weterynaryjnej,
b)    realizacji projektów rozwojowych na rzecz Inspekcji Weterynaryjnej,
c)    funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej oraz umieszczania na stronie internetowej Inspektoratu materiałów i informacji przygotowanych przez komórki organizacyjne,
d)    sporządzania:

-    pozafinansowych sprawozdań Dyrektora Generalnego,
-    sprawozdań statystycznych Inspekcji Weterynaryjnej,
-    sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej;

11)    prowadzanie krajowego punktu kontaktowego dla programu „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”, w zakresie objętym kompetencjami inspekcji podległych MRiRW: Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Służby Celnej;
12)    techniczna koordynacja wykorzystania przez Inspekcję Weterynaryjną wspólnotowych systemów teleinformatycznych, w tym udział w testowaniu nowych wersji systemów;
13)    realizowanie zadań związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni;
14)    obsługa biblioteki fachowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

1.    W Biurze Organizacyjnym wyodrębnia się:

1)    Wydział do spraw Administracyjnych, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 1 lit g-h, pkt 2 lit. a, b, e-h, pkt 3-6, pkt 7 lit. a-c, pkt 9 lit. a, pkt 10 lit. b, c, d tiret drugie i trzecie oraz pkt 14;
2)    Wydział do spraw Kadr i Szkoleń, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. a-c, pkt 8, pkt 9 lit. b-c, pkt 10 lit. a i d tiret 1 i 2, pkt 11;
3)    Zespół do spraw Informatyzacji, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. d-f, pkt 2 lit. a, c, d, h, pkt 10 lit. c, pkt 12, pkt 13.”;

 osoba odpowiedzialna
wytworzenie Lidia Banaś
wprowadzenie 2015-06-05 13:14:05 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2015-06-05 13:14:05 przez Józef Brudnowski

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej