Biuro Organizacyjne


  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

  dyrektor - Piotr Rudowski
  telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 10 65
  faks (+ 48) 22 623 22 63
  wet@wetgiw.gov.pl

  1. Do zadań Biura Organizacyjnego należy prowadzenie spraw (w tym przygotowywanie projektów zarządzeń) związanych z:

  1) realizacją przez Głównego Lekarza Weterynarii lub Dyrektora Generalnego zadań:

  a) związanych ze świadczeniami socjalnymi dla pracowników, w tym współpraca z komórką właściwą ds. budżetu i finansów w zakresie planowania i realizacji funduszu,

  b) związanych z prowadzaniem krajowego punktu kontaktowego dla programu „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”,
  w zakresie objętym kompetencjami Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Służby Celnej,

  c) wydawanie upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Inspektoratu,

  d) związanych z realizacją projektów rozwojowych na rzecz Inspekcji Weterynaryjnej,

  e) związanych z zarządzaniem majątkiem, w tym prowadzenie jego ewidencji ilościowej, ubezpieczanie, zapewnianie jego sprawności oraz nadzór nad jego wykorzystaniem,

  f) związanych z prowadzeniem biblioteki fachowej Inspektoratu,

  g) związanych ze statystyką publiczną,

  h) związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej;

  2) obsługą sekretarsko-biurową Kierownictwa;

  3) koordynacją obsługi prasowej Głównego Lekarza Weterynarii;

  4) obsługą kancelaryjną i archiwizacyjną realizacji zadań Głównego Lekarza Weterynarii lub Dyrektora Generalnego, w tym prowadzenie archiwum zakładowego;

  5) obsługą administracyjną realizacji zadań Głównego Lekarza Weterynarii lub Dyrektora Generalnego, w tym w szczególności:

  a) dokumentowanie prac Rad Głównego Lekarza Weterynarii,

  b) przygotowanie i obsługa udziału Głównego Lekarza Weterynarii lub Dyrektora Generalnego w posiedzeniach zespołów zewnętrznych, w tym Komisjach Sejmu i Senatu,

  c) organizacja delegacji zagranicznych pracowników Inspektoratu w zakresie lotów, noclegów i ubezpieczeń,

  d) prowadzenie spraw z zakresu wykorzystania przez Inspektorat zewnętrznych dostawców i usługodawców oraz współpraca z biurem właściwym ds. zamówień publicznych w zakresie ich udzielania,

  e) zabezpieczenie potrzeb Inspektoratu w zakresie materiałów biurowych, sprzętu, wyposażenia, pomieszczeń i środków transportu,

  f) zabezpieczenie potrzeb Inspektoratu w zakresie łączności telefonicznej;

  6) obsługą informatyczną realizacji zadań Głównego Lekarza Weterynarii
  lub Dyrektora Generalnego, w tym w szczególności:

  a) tworzenie, utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej Inspektoratu,

  b) zabezpieczenie potrzeb Inspektoratu w zakresie łączności internetowej,

  c) zabezpieczenie danych cyfrowych przetwarzanych w Inspektoracie,

  d) realizowanie zadań związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni,

  e) obsługa informatyczna teleinformatycznych systemów wymiany informacji i baz danych Inspekcji Weterynaryjnej i Inspektoratu oraz prowadzeniem instruktaży w zakresie ich funkcjonowania.

  2. W Biurze Organizacyjnym wyodrębnia się:

  1) Wydział do spraw Kadr i Szkoleń, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. a-e;

  2) Wydział do spraw Administracyjnych, który realizować będzie
  w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. f-i oraz pkt 2-5;

  3) Zespół do spraw Informatyzacji, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 6.


  ilość wyświetleń: 12517
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2015-06-05 13:14:05 Lidia Banaś
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-06-05 13:14:05 przez Józef Brudnowski
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra