do góry ^
  • Jesteś tutaj
  • Główny Inspektorat Weterynarii

Biuro do spraw Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą


ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

dyrektor - Anna Galica
telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 17 17
faks (+ 48) 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

 

Do zadań Biura do spraw Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą należą sprawy związane z obsługą dwustronnej i wielostronnej współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z zagranicą, w tym z Unią Europejską i organizacjami międzynarodowymi oraz służbami weterynaryjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich, a w szczególności:

1)    prowadzenie spraw związanych z:

a)    przygotowywaniem i obsługą służbowych wyjazdów zagranicznych Kierownictwa,
b)    udziałem pracowników Inspektoratu w pracach instytucji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych oraz międzynarodowych grupach roboczych,
c)    organizowaniem i obsługą wizyt delegacji zagranicznych na szczeblu Inspektoratu,
d)    zabezpieczeniem potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie specjalnie zabezpieczanych weterynaryjnych świadectw zdrowia, w tym zapewnieniem bezpieczeństwa ich przechowywania i dystrybucji,
e)    zawieraniem przez Głównego Lekarza Weterynarii porozumień międzynarodowych dotyczących współpracy w dziedzinie weterynarii, w tym ze służbami weterynaryjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich;

2)    prowadzenie:

a)    ewidencji specjalnie zabezpieczanych weterynaryjnych świadectw zdrowia,
b)    wykazów uzgodnionych świadectw weterynaryjnych i wymagań weterynaryjnych państw trzecich,
c)    rejestru umów międzynarodowych dotyczących współpracy w dziedzinie weterynarii,
d)    rejestru międzynarodowych porozumień Głównego Lekarza Weterynarii;

3)    koordynacja prac Inspektoratu w zakresie:

a)    ustalania kierunków działania międzynarodowego w zakresie weterynarii, w układzie bilateralnym i wielostronnym, w tym kierunków wsparcia rozwojowego dla państw trzecich,
b)    uzgadniania z właściwą władzą państwa trzeciego wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy wywozie do tego państwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej, w tym koordynacja uzupełniania kwestionariuszy i opracowywania wzorów świadectw zdrowia oraz zapewnienie ich poprawności tłumaczeniowej,
c)    opiniowania projektów umów międzynarodowych dotyczących współpracy w dziedzinie weterynarii,
d)    opiniowania projektów unijnych aktów prawnych,
e)    przygotowywania propozycji negocjacyjnych oraz stanowiska do rozmów dotyczących współpracy międzynarodowej w dziedzinie weterynarii,
f)    działań związanych z kontrolami zewnętrznymi prowadzonymi przez instytucje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe oraz państwa trzecie, w tym koordynacja przygotowania i przekazywanie uwag i odpowiedzi na rekomendacje zawarte w raportach,
g)    zgłaszania sprostowań do unijnych aktów prawnych,
h)    obsługi systemu Polskie Repozytorium, w tym przekazywania instrukcji i sprawozdań z posiedzeń grup roboczych Rady UE, w których Główny Inspektorat Weterynarii pełni rolę wiodącą, oraz aktualizacji wykazu ekspertów Głównego Inspektoratu Weterynarii wyznaczonych do prac w organach pomocniczych Rady UE i Komisji Europejskiej;

4)    rozpowszechnianie w Inspektoracie informacji o aktach prawnych Unii Europejskiej i państw trzecich dotyczących weterynarii.osoba odpowiedzialna
wytworzenie Lidia Banaś
wprowadzenie 2015-06-05 13:05:18 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2015-06-05 13:05:18 przez Józef Brudnowski

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej