do góry ^
  • Jesteś tutaj
  • Główny Inspektorat Weterynarii

Biuro do spraw Granic


ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

dyrektor - Monika Marks
telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 20 89
faks (+ 48) 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

 

Do zadań Biura do spraw Granic należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz o kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej, których zadania związane są z weterynaryjną kontrolą graniczną, a w szczególności:

1)    ustalanie ogólnych kierunków działania i szczegółowych zasad postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz koordynacja działań tych organów w zakresie zadań Biura, w tym:

a)    wykonywania weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i pasz leczniczych, przywożonych z krajów nienależących do Unii Europejskiej i do Wspólnego Obszaru Gospodarczego, zwanych dalej „krajami trzecimi”;
b)    wykonywania w posterunkach weterynaryjnej kontroli granicznej kontroli dotyczącej wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt w transporcie;
c)    ochrony terytorium Unii Europejskiej przed przenikaniem z krajów trzecich chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz odzwierzęcych czynników chorobotwórczych;
d)    kwarantanny lub izolacji zwierząt oraz badań produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i pasz leczniczych przywożonych z krajów trzecich;
e)    kontroli przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez składy celne, składy wolnocłowe, magazyny znajdujące się w wolnych obszarach celnych oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie zaopatrywania środków transportu morskiego w komunikacji międzynarodowej w produkty niespełniające wymagań przywozowych;

2)    zarządzanie ryzykiem w zakresie zadań związanych z weterynaryjną kontrolą graniczną, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt;
3)    prowadzenie wykazów składów celnych, składów wolnocłowych, magazynów znajdujących się w wolnych obszarach celnych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zaopatrywania środków transportu morskiego w komunikacji międzynarodowej w produkty niespełniające wymagań przywozowych;
4)    prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania pozwoleń Głównego Lekarza Weterynarii dotyczących przywozu zwierząt;
5)    nadzór nad przepływem informacji w ramach weterynaryjnego systemu informatycznego TRACES w przywozie i przewozie;
6)    współpraca przy opracowywaniu i nadzór nad realizacją przez granicznych lekarzy weterynarii planów monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach przywożonych na terytorium Unii Europejskiej z krajów trzecich;
7)    prowadzenie statystyk dotyczących wielkości przywozu zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz z krajów trzecich przez polskie posterunki weterynaryjnej kontroli granicznej;
8)    przygotowywanie okresowych planów kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie właściwości biura oraz przeprowadzanie kontroli, sporządzanie informacji o wynikach kontroli oraz monitorowanie wyników kontroli.

 

 

 osoba odpowiedzialna
wytworzenie Lidia Banaś
wprowadzenie 2015-06-02 12:34:25 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2015-06-02 12:34:25 przez Józef Brudnowski

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej