do góry ^
  • Jesteś tutaj
  • Główny Inspektorat Weterynarii

Biuro Budżetowo-Finansowe


ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

dyrektor w/z - Anna Stachniak
telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 10 65
faks (+ 48) 22 623 22 63
wet@wetgiw.gov.pl

 

Do zadań Biura Budżetowo-Finansowego należy prowadzenie spraw wynikających w szczególności z przepisów o finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i rachunkowości, związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu, którego dysponentem II i III stopnia jest Główny Lekarz Weterynarii, monitorowaniem wydatków Inspektoratu i jednostek podległych oraz zapewnieniem jego obsługi finansowo-księgowej, jak również z analizowaniem planowania i wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Inspekcji Weterynaryjnej, w tym w szczególności:

1)    prowadzenie prac związanych z planowaniem budżetowym w układzie budżetu tradycyjnego oraz budżetu zadaniowego, w tym sporządzanie układu wykonawczego budżetu Inspektoratu, w szczególności poprzez:

a)    opracowywanie planów finansowych i planów finansowo–rzeczowych, także dla potrzeb planowania wieloletniego, w tym zapewniających finansowanie zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony,
b)    opracowywanie szczegółowego planu dochodów i wydatków oraz harmonogramu dochodów i wydatków,
c)    zarządzanie zmianami w planie wydatków w trakcie roku budżetowego,w tym w planach w układzie zadaniowym,
d)    opracowywanie materiałów do aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;

2)    realizacja obowiązków dotyczących sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz sprawozdań w układzie zadaniowym, a także sporządzanie informacji i raportów dotyczących stanu realizacji budżetu, w tym w szczególności:

a)    sporządzanie sprawozdawczości budżetu tradycyjnego i zadaniowego, a także opracowywanie informacji z zakresu wykonania dochodów, przychodów, wydatków i kosztów,
b)    sporządzenie informacji o wykonaniu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,
c)    sporządzanie sprawozdań w zakresie wykonania planu finansowego,
d)    opracowywanie okresowych informacji o stanie realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz o potencjalnych zagrożeniach ww. realizacji;

3)    prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Inspektoratu, w tym:

a)    opracowywanie i nadzór nad prawidłową realizacją polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
b)    wykonywanie kontroli finansowej nad procesem zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych oraz w zakresie kompletności i rzetelności dokumentów,
c)    nadzór finansowy nad zawieranymi przez Inspektorat umowami cywilnoprawnymi,
d)    terminowe regulowanie zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych,
e)    nadzór nad rozliczeniem kosztów podróży służbowych pracowników,
f)    prowadzenie obsługi bankowej operacji finansowych, w tym obsługa systemu NBE,
g)    prowadzenie obsługi kasowej Inspektoratu,
h)    prowadzenie ksiąg rachunkowych,
i)    opracowywanie harmonogramu przekazywania środków oraz sporządzenie wniosków o przeniesienie środków w układzie tradycyjnym i zadaniowym,
j)    prowadzenie spraw płacowych, w tym prowadzenie dokumentacji dotyczącej naliczania i wypłaty wynagrodzeń oraz innych świadczeń dla pracowników, naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON oraz zobowiązań podatkowych oraz planowanie funduszu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
k)    rozliczanie należności;

4)    prowadzenie ilościowo-wartościowej ewidencji składników majątkowych i nadzór nad inwentaryzacją;
5)    nadzór nad wykorzystaniem „Informatycznego System Obsługi Budżetu Państwa – TREZOR”;
6)    prowadzenie spraw związanych z kontrolą finansową granicznych inspektoratów weterynarii;
7)    przygotowywanie analiz ekonomicznych dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej, w tym koordynacja opracowywania oceny skutków regulacji oraz doraźnych informacji finansowych w zakresie funkcjonowania terenowych jednostek organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej;
8)    wsparcie uruchamiania oraz monitoring rozliczania środków z rezerw celowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Inspekcji Weterynaryjnej i innych jednostek współpracujących w tym zakresie;
9)    weryfikacja rzetelności i poprawności finansowych materiałów analitycznych i sprawozdawczych sporządzanych przez jednostki terenowe Inspekcji Weterynaryjnej;
10)    ustalanie i współpraca w ustalaniu zasad postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej w sprawach finansowych oraz monitoring ich wdrażania.

 osoba odpowiedzialna
wytworzenie Lidia Banaś
wprowadzenie 2015-06-05 13:18:16 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2015-06-05 13:18:16 przez Józef Brudnowski

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej