Biuro Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego


  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

  dyrektor - Paweł Kobylarz
  telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 10 65
  faks (+ 48) 22 623 22 63
  wet@wetgiw.gov.pl

  1. Do zadań Biura Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego należy prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, żywności złożonej i żywności będącej w rolniczym handlu detalicznym, związanych z realizacją następujących zadań Głównego Lekarza Weterynarii:

  1) kierowanie Inspekcją, w tym:

  a) ustalanie ogólnych kierunków działania i wydawanie instrukcji określających sposób postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej,

  b) koordynacja działań ww. organów, w tym w ramach systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w ww. zakresie,

  c) zarządzanie ryzykiem w ww. zakresie, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego,

  d) organizowanie szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii w ww. zakresie;

  2) udział w uzgadnianiu z właściwą władzą państwa trzeciego wymagań weterynaryjnych, w tym weterynaryjnych świadectw zdrowia;

  3) ustalanie zasad postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz koordynacja działań w zakresie realizacji uprawnień eksportowych;

  4) koordynowanie kontroli kraju trzeciego dotyczących zatwierdzenia polskich podmiotów do eksportu lub kontrolowanie podmiotów oraz prowadzenie list i rejestrów eksportowych;

  5) udział w prowadzeniu analizy danych dotyczących monitorowania odzwierzęcych czynników chorobotwórczych w produktach pochodzenia zwierzęcego;

  6) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz o paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Handlowej, a także ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF;

  7) opracowanie wieloletniego krajowego planu kontroli w zakresie objętym kompetencjami Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz raportu z jego wykonania;

  8) określanie wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego w świadectwach zdrowia.

  2. W Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego wyodrębnia się:

  1) Wydział do spraw Eksportu Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 1-4;

  2) Wydział do spraw Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 1, 5 i 7;

  3) Zespół do spraw RASFF, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 1, 5 i 6.

   


  ilość wyświetleń: 26128
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2015-06-02 12:47:20 Lidia Banaś
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-06-02 12:47:20 przez Józef Brudnowski
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra