do góry ^
  • Jesteś tutaj
  • Główny Inspektorat Weterynarii

Biuro Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego


ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

dyrektor - Iwona Zawinowska
telefon do sekretariatu (+ 48) 22 623 10 65
faks (+ 48) 22 623 22 63
wet@wetgiw.gov.pl

 

Do zadań Biura Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa żywnościowego w zakresie odnoszącym się do żywności pochodzenia zwierzęcego, a w szczególności:

1)    ustalanie ogólnych kierunków działania i szczegółowych zasad postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz koordynacja działań tych organów w zakresie zadań Biura, w tym:

a)    badania zwierząt przeznaczonych do uboju i produktów pochodzenia zwierzęcego,
b)    bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym nadzoru nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, wprowadzaniu na rynek oraz wywozie;

2)    zarządzanie ryzykiem w zakresie żywności pochodzenia zwierzęcego, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi, na podstawie m. in. analiz i ocen bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji, wprowadzaniu na rynek oraz wywozie;
3)    prowadzenie:

a)    ogólnego rejestru zakładów obejmującego zakłady prowadzące sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego, zakłady będące gospodarstwami, na terenie których dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu pozyskania mięsa na użytek własny, zakłady, które podlegają rejestracji, w tym zakłady zatwierdzone, ze wskazaniem zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących oraz zakłady prowadzące działalność marginalną, lokalną i ograniczoną,
b)    ogólnego wykazu podmiotów prowadzących działalność rejestrowaną, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakładach podlegających zatwierdzeniu,
c)    ogólnego wykazu zatwierdzonych zakładów, ze wskazaniem zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących;

4)    współpraca w uzgadnianiu z właściwą władzą państwa trzeciego wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy wywozie do tego państwa żywności pochodzenia zwierzęcego, w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej, w tym:

a)    określanie wymagań weterynaryjnych obowiązujących w zakresie żywności pochodzenia zwierzęcego i przygotowanie wzorów świadectw zdrowia,
b)    ustalanie zasad postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz koordynacja działań w zakresie realizacji uprawnień eksportowych,
c)    prowadzenie list podmiotów uprawnionych do wywozu,
d)    prowadzenie listy lekarzy urzędowych upoważnionych do wystawiania świadectw zdrowia;

5)    prowadzenie Podpunktu Krajowego Punktu Kontaktowego w sieci systemu RASFF w zakresie objętym kompetencjami Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Handlowej;
6)    koordynacja prac związanych z wieloletnim krajowym planem kontroli w zakresie objętym kompetencjami Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego wyodrębnia się:

1)    Wydział do spraw Mięsa Czerwonego, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 i pkt 4, w zakresie dotyczącym mięsa czerwonego i jego produktów;
2)    Wydział do spraw Mięsa Drobiowego i Jaj, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 i pkt 4, w zakresie dotyczącym mięsa drobiowego i jego produktów oraz jaj i produktów jajecznych;
3)    Wydział do spraw Produktów Niemięsnych, który realizować będzie w szczególności zadania wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 ipkt 4, w zakresie dotyczącym mleka i produktów mlecznych, produktów rybołówstwa, żywych mięczaków dwuskorupowych, żabich udek i ślimaków oraz miodu i produktów pszczelich oraz w pkt 3;

 osoba odpowiedzialna
wytworzenie Lidia Banaś
wprowadzenie 2015-06-02 12:47:20 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2015-06-02 12:47:20 przez Józef Brudnowski

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej